Face? i cuno? tin? a cu omul bun


【心暖まるクリスマス作品集】クリスマス・カロル 第4章 ディケンズ チャールズ 字幕付きオーディオブック AI文庫

Mul umesc tuturor semenilor mei din tiut sau ne tiut care m-au ajutat în mod direct sau indirect, cunoscut sau necunoscut lor, la elaborarea acestei c r i.

Aduc de asemenea mul umiri autorilor de c r i men iona i în lista bibliografic a lucr rii de fa, în mod special Dr. Viorel Mogo, c rora nu le-am cerut permisiunea de a cita sau da extrase din lucr rile lor necunoscându-le adresele.

Mul umiri deosebite poetului na ional Adrian P unescu pentru permisiunea de a publica la sfâr itul acestei c r i sensibilele sale poezii Abatoare i Tăierea porcului care sunt în perfect consens cu fundamentele c r ii de fa.

Radu Ilie Mânecu 8 Cuvânt înainte A descrie nutri ia uman într-o perioad în care societatea c reia te adresezi abia mai poate face fa agonisirii celor necesare traiului zilnic, ar apare ca un act de sfidare sau chiar de ofens, dac elaborarea textului nu ar pomi din iubire fa de semeni i deferent fa de suferin ele lor.

În fapt, lucrarea de fa nu inten ioneaz s complice existen a nim nui i nici s adauge dificult i la cele existente pentru procurarea hranei i la consumarea ei în vederea men inerii vie ii. Toat lumea tie ca hr nirea sau nutr i ia sau alimenta ia omului este un act vital, adic un gest care îi condi ioneaz existen a: Nu m nânci, nu tr ie ti! Probabil c acest fapt este unul din aspectele care i-a determinat pe materiali ti sâ-1 considere argument pentru animalitatea omului, c ruia i-a i g sit loc tiin ific în încreng tura zoologic a creaturilor p mântului.

Manifestarea instinctului de conservare prin foame, semn al cererii organismului de hran, este atât de puternic încât îmi vine s cred c, probabil, marea majoritate a oamenilor se îndoiesc c ar fi existat sau c ar putea exista, persoane pe planeta noastr care timp de ani de zile sau chiar de zeci de ani, au tr it sau tr iesc, f r s m nânce nimic.

Cu toate acestea au existat f r îndoial asemenea cazuri, dintre care unele au fost evocate de dr.

Dan P tru în valoroasa sa lucrare realmente tiin ific, enciclopedic De la normal la paranormal, sub denumirea de inedia, cazuri pe care ne-am propus a le cita în întregime într-un paragraf al c r ii de fa, în Introducere. Actul nutri ional uman este de o extrem complexitate, implicând întreaga fiin a celui ce îl exercit, indiferent de gradul de cultur i I Vol.

I, pag i Vo!. II, pag 9 civiliza ie, antrenând întreaga sa fiziologie al c rei fundament de fapt îl constituie: el este acela care asigur materialitatea corpului fizic care se vede i o bun parte a energeticii corpurilor subtile, care constituie restul structurii umane care nu se vede, adic este invizibil omului obi nuit în condi ii obi nuite. Despre actul nutri ional uman s-au scris biblioteci întregi, tocmai ca urmare a complexit ii sale de care am pomenit mai sus. De metafizic i ezoteric, ocultism, nici nu mai trebuie s pomenim.

Cu toate acestea, chiar din punct de vedere tiin ific, medical, actului nutri ional i se acord o importan inegal în lume. Din câte cunosc, de exemplu, pu ine ri din Europa, afar de Austria, posed catedre de nutri ie în cadrul Facult ilor lor de medicin uman. Aflat din p cate sub influen a unei educa ii reduc ioniste carteziene i dogmatice, atât la coal, cât i acas, actul nutri ional uman a devenit în scurt timp un adev rat dresaj, înregistrând un automatism exacerbat, care cu timpul i pe neb nuite, I-a f cut pe om, propriul s u sclav.

Widow vaduva dating site- ul site- ul de dating pentru marocan

Este de ajuns s observa i copii în perioada în rc rii, când li se pred tafeta erorii alimentare a vii toarei lor suferin epentru a în elege ce vreau s spun. Pentru c actul nutri ional în lume, a a cum se practic ast zi, este eronat din toate punctele de vedere, atât tiin ific, cât i laic.

Este incredibil cu cât superficialitate este femei care cauta iubiti tismana actul nutri ional pe plan educa ional la toate nivelurile, atât în coli, cât i acas, atât medical, cât i laic.

Toate discu iile i recomand rile au loc pe problema a ceea ce trebuie s se m nânce i dezvoltând la maximum. Toat preocuparea privind condi iile actului nutri ional, educa ional, se reduce la elegan a gestului, devenit o adev rat pre iozitate.

GRATUIT BELGIA DATING SITE Cauta? i femeie seropozitiva pentru nunta

Omul obi nuit ar fi cât se poate de uimit, dac ar afla, într-un mod conving tor pentru el, obiectiv, c tocmai satisfacerea acestei bucurii a bur ii este aceea care a determinat cea mai mare parte din necazurile s n t ii sale.

Cum r ul produs pe linie nutri ional se instaleaz totu i dup un l imp îndelungat, lent i insidios, el nu poate face în mod clar, tran ant, leg tura Face? i cuno?

Site de intalnire NL. Intalnire gratuita Forbach

tin? a cu omul bun la cauz la efect, ca în cazul suferin ei dup o lovitur, de exemplu.

Ba, de Face? i cuno? tin? a cu omul bun mai multe ori, când p e te vreo nepl cere digestiv, atribuie aceasta ultimului aliment pe care I-a consumat, în cele mai multe cazuri acesta fiind departe de cauza real a tulbur rii.

unica intalnire Low St Laurent sunt femeie caut barbat telenești

Nici nu i-a pus problema dac modul în care a mâncat Dating Om steril. putea produce o astfel de stare. Nu mai este de mirare c, în general, marele public face gre eala, devenit foarte obi nuit, de a considera c actul nutri ional se refer, se rezum dac vre i, doar la ceea ce se mănâncă.

ARMONIE I ECHILIBRU NUTRIŢIA OMULUI ACT SACRU

Câ i dintre dumneavoastr iubi ii mei cititori, v-a i întrebat dac nu cumva multe sau m car unele din nepl cerile digestive manifestate în cursul vie ii s-au datorat modului în care a- i mâncat? Erorile alimentare, atât în ce prive te Ceea ce se m nânc, cât i condi iile de îndeplinire a actului nutri ional, adic a modului comportamental fa de acesta, a!

Sunt vechi de când lumea. Se invoc aproape întotdeauna tradi Intalnire femeie Gaspesie., în fapt false tradi ii, deoarece cea adev rat este legat de un ancestral pur.

Aplica? ie gratuita a site- ului Cel mai bun site de dating engleza

A a-zisele tradi ii sunt legate de implicarea factorilor ambientali în etnogeneza popoarelor. S-au dezvoltat cu timpul specificit i gastronomice. Se vorbe te astfel de o buc t rie fran uzeasc, de o buc t rie chinezeasc, de o buc t rie româneasc, etc. Gastronomia, ca tiin are implica ii numai asupra a Ceea ce mânc m, iar ca art exacerbeaz pre iozitatea comportamental în fa a actului nutri ional, referindu-se la pozi ionarea persoanelor la mas, modul de utilizare a numeroaselor ustensile pentru mâncat i la aspectul estetic al mânc rurilor.

Omul educat caut s se conformeze Face? i cuno? tin? a cu omul bun pre iozit i gastronomice, fiind convins c în acela i timp el respect principiile ile baz ale unei hr niri tiin ifice, f r a b nui c acestea sunt tot atât de eronate ca i fundamentele întregii tiin e reduc ioniste carteziene.

Omului de rând, pu in îi pas de toate aceste probleme. El tie una îi bun : El trebuie s m nânce când îi este foame i anume de câte 11 ori îi este foame, pân se satur.

El ajunge astfel s ciuguleasc tot timpul câte ceva, oriunde Face? i cuno? tin? a cu omul bun afla i orice ar face, f r a b nui c astfel este în competi ie cu p s rile din ograd sau cu Din totdeauna religiile planetei au avut un impact puternic asupra popula iilor respective, implicându-se în mod specific i din punct de vedere nutri ional.

Unele religii mozaic, islamic au interzis consumul c rnii anumitor animale impure. Altele, în special din Asia Face? i cuno? tin?

Care este cel mai popular site de intalnire Cele mai bune site- uri de intalnire franceza

a cu omul bun i extrem oriental budismul, hinduismul, zenul, etc. Desigur respectarea acestor perioade de post, care totalizau peste zile pe an, a reprezentat un câ tig remarcabil, nu numai pentru s n tatea fizic, dar i pentru cea moral, a popula iilor Face? i cuno?

tin? a cu omul bun tine, în special ortodoxe. F r s fi fost men ionat undeva, f r s i se fi spus, poporul român a intuit c actul hr nirii este un act sacru. Din p cate pentru poporul român, sub presiunea ateizatoare a regimurilor comuniste un timp atât de îndelungat, aceast intui ie a sacrului în manifestarea actului nutri ional, a fost treptat aneantizat, cu tendin a de a aduce omenescul românesc, la o condi ie animalic sau poate subanimalic.

ARMONIE I ECHILIBRU NUTRIŢIA OMULUI ACT SACRU - PDF Kostenfreier Download

Pentru partea sa comportamental a actului nutri ional, i macrobiotica are valoarea sa remarcabil, multe dintre recomand rile sale Evanghelia esenian, Editura OrfeuBucure ti corespunzând celor date de Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia P cii.

Dar aneantizarea intui iei sacrului în actul nutri ional, adic a respect rii meselor ca act sfânt, nu a privit doar poporul român, ci toate popoarele care au fost sub jugul ateu al comunismului.

Am promis c nu vreau s complic via a nim nui i m voi ine de cuvânt. Tot demersul meu în această carte este de a dovedi că actul nutriţional uman, actul hrănirii omului, este un act sacru.

De aceea, în partea întâi a c r ii de fa, m voi adresa tuturor semenilor mei pentru a le face cunoscute erorile comportamentale faţă de actul nutriţional, neluând în discu ie ce trebuie s mânc m componentele care trebuie s constituie hrana corectdeci neatentând la complica ii financiare, economice sau de alt ordin.

Otto Brückeriar în cazul unei s n t i perfecte la momentul abord rii noii atitudini nutri ionale, î i va asigura o mai bun rezisten în viitor, în fa a agresiunii unor astfel de boli. Uneori, nea teptat de rar totu i, despre aceste aspecte se mai pomene te în conferin ele de macro-biotic sau în subsidiar prea în subsidiar în cursuri de yoga.

O uluitoare surpriz va avea omul obi nuit, când va afla îndrum rile în aceast direc ie evocate de Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia Păcii a Domnului Iisus Hristos de discipolul loan, text tradus site- ul de dating care sa aleaga Edmond Szekely-Bordeaux dup un manuscris în limba aramaic limba vorbit i scris la vremea Mântuitoruluimanuscris aflat în arhivele secrete ale Vaticanului.

Semenii obi nui i sunt sf tui i s - i rezume lectura la prima parte Face? i cuno? tin? a cu omul bun c r ii, deoarece in partea a doua m adresez numai acelor semeni, deci i sa fac totul pentru evolu ia lor spiritual, care începe non- op ional, cu purificarea corpului fizic dup îndrumarea Hristic din Evanghelia Păcii i prin abordarea unei nutri ii corecte, privind inclusiv Ceea ce trebuie s mânc m în conformitate cu Legea Sfânt.

Pe ace ti semeni îi voi înarma cu argumentele tiin ifice cele mai conving toare privind modelul nutri ional frugivor-crudivor, care corespunde perfect îndrum rilor Hristice din Evanghelia Păcii men ionat mai sus, precum i cu noile criterii tiin ifice de clasificare a alimentelor în cercetarea modern pe baze holistice.

Omului obi nuit degeaba i-a prezenta, atât argumentele tiin ifice a ceea ce trebuie s m nânce, cât i criteriile modeme, holistice, de clasificare a alimentelor men ionate mai sus, deoarece oricât de bine i de clar ar fi evocate, el nu le-ar putea în elege, deoarece în momentul de fa se afl într-un cerc vicios: Alimenta ia practicat în prezent, prin efectele sale nocive îi creeaz un ecran în fiin, care îi împiedic accesul la lumea suprasensibil i în elegerea spiritual i în acela i timp, deoarece are efect de drog, îi cere continuarea, înc mai rafinat.

Prin abordarea unei atitudini corespunz toare a actului nutri ional, ca act sacru, treptat cercul vicios se va sparge sub Face? i cuno? tin? a cu omul bun rezonan ei cu Divinul adic rug ciunea înainte i dup mas, devenit obi nuin a i atunci în elegerea va 13 apare. Astfel, prin comportarea fa de actul nutri ional, ca act sacru, se realizeaz condi ia minim necesar lui Homo sapiens de a deveni sau redeveniOM, Doamne ajut!

Un prieten, devenit cet ean suedez, venit în ar într-o scurt vacan i care a c l torit mult cu aceast ocazie, parcurgând aproape toate ora ele mari ale României în cursul anuluimi-a f cut cunoscut faptul c, interesându-se la libr riile i standurile de c r i vizitate de c r ile mele Bioenergia, darul divinităţii, Editura Miracol i Nutriţia omului, act sacru, în marea majoritate a cazurilor i s-a r spuns c nici nu auziser de aceste c r i.

A trebuit s recunosc c acest lucru se datoreaz unei erori de difuzare a acestor c r i, unei insuficiente inform ri a publicului larg, în ciuda efortului f cut de Editura Miracol, care îmi aranjase prezentarea c r ilor respective în cadrul Tribunei neconformiştilor, emisiune realizat de domnul Buzdugan la acea vreme decembrie februarieîn cadrul TVR 2. S se fi datorat acest lucru de faptul c la orele în care am fost prezentat publicului telespectator, pe programele TVR 1 se transmiteau episoadele serialului Baywatch Echipa de intervenţie cu acele frumuse i feminine, în mod cert produc toarele unor puternice impulsuri erotice?

Oricum ar fi, problema tot r mâne. Astfel nu mi-a putea explica faptul c referindu-m la Nutriţia omului, act sacru o problem atât de evident fundamental pentru s n tatea omului cum este nutri ia sa, ar putea interesa numai de familii Ia o popula ie de peste 20 milioane de oameni?

În cei 9 ani care au trecut de la prima apari ie a c r ii, poate fi remarcat de c tre oricine urm re te ce se întâmpl în lume, cât de cât obiectiv, faptul c situa ia omenirii se deterioreaz din ce în ce mai mult, atât social - politic i economic, cât i moral - spiritual i medical. Poluarea planetei pe toate cele trei planuri ale realit ii dintre care dou total ignorate de cunoa terea uman actual manifest o cre tere alarmant.